Petycje

Petycja nr 1

Szanowna Pani 

Szanowny Pan 

Dyrektor Szkoły 

Dane wnioskodawcy znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym  - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - Data dostarczenia - zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. 2014.121 j.t.)

Petycja 

§1)  Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły  - o  archiwizację/zarejestrowanie - załączników dostarczonych z niniejszą petycją. 

Pozwalamy sobie przypomnieć, że stosownie do dyspozycji §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.)  -  niezamawiane przez podmiot Oferty mogą być/powinny być/*   rejestrowane (przyporządkowane/dekretowane)  zgodnie z wytycznymi rzeczonego przepisu.  

Fakultatywnie 

§2) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w nawiązaniu do art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o przekazanie załączonych materiałów do wiadomości Rady Rodziców w rozumieniu art. 54 Ustawy o systemie Oświaty(Dz.U.2016.1943 t.j. z 2016.12.02) 

Wniosek odrębny w trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej: 

§3) Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie art. 6 Ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2014.782 j.t.) - wnosimy o udzielnie informacji publicznej w przedmiocie - pod jakim numerem/oznaczeniem Klasy z wykazu akt zostały zadekretowane  (zarejestrowane) wzmiankowane załączniki ? -  stosownie do przedmiotowego §6 ust. 2 pkt. 2 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (…) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) 

§3a) Na mocy wyżej podanych podstaw prawnych - wnosimy o udzielenie informacji publicznej w przedmiocie podania danych kontaktowych  Pracownika Szkoły, który w zakresie powierzonych mu przez Dyrektora kompetencji wykonuje zadania związane z komunikacją z Podmiotami zewnętrznymi w zakresie inicjatyw tego rodzaju - scilicet:  Imię i Nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.  Oczywiście - jeśli szkoła nie posiada Pracownika, który wykonuje - stricte tego typu zadania - rzeczone dane mogą być również danymi Sekretarza Szkoły. 

Osnowa Petycji/Wniosku: 

Mamy nadzieję, że niniejsza petycja -  jak inne nasze akcje tego typu, zaktywizują Decydentów Nauczycieli i Rodziców w obszarze związanym z udoskonalaniem metod kształcenia i urozmaicaniem procesu rozwoju osobowości Uczniów.  

Autorem materiałów jest sieć Pijalni Czekolady z flagową Pijalnią Czekolady E.Wedel przy ul. Szpitalnej 8 w Warszawie funkcjonującą nieprzerwanie od ponad 120 lat.

  Zaznaczamy, że chcemy działać w pełni lege artis - zatem będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi - dotyczące finalizacji przedsięwzięcia - zgodnie ze stosowanymi przez Urząd/Szkołę  zasadami, z zachowaniem zasad konkurencyjności i wszelkich niezbędnych procedur.

W razie ewentualnych pytań - więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów - poszczególnych pijalni czekolady - wyszczególnionych w załączniku. 

§4) Wnosimy aby odpowiedź znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: warsztaty-czekoladowe@samorzad.pl

W załączeniu znajduje się plik, z adresami pijalni miejscowo właściwych dla adresata - prosimy o wybór odpowiedniej i przesłanie odpowiedzi - również na adres e-mail - Pijalni usytuowanej najbliżej Odbiorcy Wniosku. Fakultatywnie, w udzielonej odpowiedzi prosimy o doprecyzowanie i wskazanie Pijalni, która - z podanej listy wydaje się najbardziej odpowiednia dla adresata Wniosku.  

§5) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres warsztaty-czekoladowe@samorzad.pl

Na mocy przepisów Ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej -  do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - identyfikujący nadawcę ( Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została w załączonym pliku.

Rzeczony plik (z rozszerzeniem xades) został sygnowanay  kwalifikowanym podpisem elektronicznym - aby zweryfikować podpis i otworzyć plik - należy zainstalować bezpłatne oprogramowanie Podmiotu Certyfikujacego - ipso iure przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 z dnia 2016.09.29).

Komentarz: 

Naszymi działaniami - staramy się - w miarę możliwości - uczestniczyć w podnoszeniu poziomu zaspokajania zbiorowych potrzeb Wspólnot Lokalnych (art. 241 KPA) rozwoju poziomu komunikacji Jednostek wykonujących zadania publiczne z Obywatelem, etc  

Art. 225 Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

"§ 1. Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji - do publikacji - o znamionach skargi lub wniosku".

Mamy nadzieję, że potraktuje Państwo niniejszą petycję - jako dotyczącą rozwoju poziomu życia zbiorowego i wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

W załączeniu - stosowne dossier formalne 

Współwnioskodawca / Podmiot Wnoszący Petycję:

Szulc-Efekt sp zoo 

Prezes Zarządu:  Adam Szulc 

KRS: 0000059459

04-051 Warszawa

ul. Poligonowa 1

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

www.gmina.pl    

Współwnioskodawca/Podmiot Wnoszący Petycję:

LOTTE Wedel Sp. z o.o. 

nr KRS 0000340664, 

NIP 527-26-13-819

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  osobą reprezentująca Podmiot wnoszący petycję - jest Prezes Zarządu Adam Szulc 

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: warsztaty-czekoladowe@samorzad.pl 

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

______Inicjatywa_-_Nauka_poprzez_Zabawe___-_zmieniajmy_Gminy_Szkoly_i_Samorza__dy_na_Lepsze-w2_.docx

lista_pijalni_organizujacych_war_sztaty_final.docx

Poszczegolne_Pakiety_Warsztatow__A4_Euroscale_v2_coated_spad_3mm.pdf

Warsztaty_swiateczne_b1_Euroscal_e_v2_coated_spad_3_mm.pdf

 

 

Aktualności

Kontakt

  • SZKOŁA PODSTAWOWA NR 77 IM. WANDY ZIELEŃCZYK
    UL.SAMOGŁOSKA 9
    01-980 WARSZAWA
  • (+22) 834-09-92
    506 211 892 - sekretariat, w godz.16.00 -17.30 świetlica szkolna

Galeria zdjęć